רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
תבש
13:00 העשב
תיסקודותרוא תינווי היסנכ

"חישמה– " לדנה
הדקוראבה לבמסנא
ןנוטסומ סארדנא :חצנמ
"ביבא-לת םויגלוק" תלהקמ
15/12/2018
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 2 סמ טרצנוק
תולודגה
Vision String Quartet –
.הינמרג
vision תייעיבר
תייעיבר – ץיבוקטסוש
8 סמ םירתימ
הייעיבר קרפ – טרבוש
תוומה" תייעיבר – טרבוש
"המלעהו
15/12/2018
תבש
13:00 העשב
תיסקודותרוא תינווי היסנכ
ןועבט תלהקמ
הלהקמ ,ןרפוסל "וגנט הסימ"
יריימלפ תאמ תרומזתו
תיאקירמא םורד הקיסומ
,ןואנודנבל הלוצאיפ תאמ תוריצי
תשק ילכו רתנספ
22/12/2018
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט
תבש גנוע טרצנוק
הפישנ ילכל ביבא-לת תיישימח
רתנספל טרצנוק – טרצומ
הפישנ ילכל דוביעב 23 סמ
היישימח – הסנרפ ןאז
הפישנ ילכל
תולטגב שש – יטגיל
חסונב הידוספר – ןיוושרג
זולב
22/12/2018
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא

– חבס לאינדו חמצ ןר
םינרתנספ דמצ
סמהרב תאמ םיסלוו
םידוקיר - גירג
הפב היזטנפ – טרבוש
רונימ
םינרתנספהמ דחא לכ לש ולוס תוריצי
22/12/2018
ישיש
12:00 העשב
היסנכ
ילארשיה ילוקה לבמסנאה
(ב"הרא) ןאולס ןביטס :חצנמ
morale e spiritual –
ידרווטנומ Selva
תוביהלמ תויתד תוריצי ףסוא
1640 : תנשמ
טקיפינגמו םיטטומ ,הסימ ,םילגירדמ
28/12/2018
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תבש גנוע טרצנוק
"הינסניא הניוויד" לבמסנא
וטר'צנוק – ידלאוויו
ןוסבו תילילח ,בובאל
– רחואמה קוראבהמ תוריצי
ינוניבלא ,יניטרמס ,ידלאוויו
29/12/2018
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
3סמ תולודגה תויעיברה תרדס
'
Alena Baeva םע "הרעסב םינלוס"
רונכ – היסור
Ivan Karizna Balarus - cello
"ירדנ לכ– " ךורב
וטר'צנוק – ןוסלדנמ
ירמאק בכרהל דוביע רונכל
תונורכז – יקסבוקיי'צ
הישיש – הצנריפמ
12/1/2019
תבש
11:30
טרופפר םלוא
,לואש הצינ םע "םסק ילילצ"
' 2סמ
יקסגרוסומ תאמ "הכורעתב תונומת"

12/1/2019
ישימח םוי
20:30 העשב
וידוטסה ןורטאת
–הירטסוא) לה לאכימ
ולבמ'צו לילח (
קוראב בכרה
קוראבהו (1653-1713) ילרוק
יקלטיאה
17/1/2019
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
(,הינטירב) ו'ז היל :אלפה תדלי
רוניכ 11 - תב
קרב :חצנמ ,ביבא-לת ינלוס
לט
Zho הינטירב ו'ז היל :תינלוס
Leia
סמ הינופמיס – ןדייה
19
רונכל וטר'צנוק – טרצומ
5 סמ
,הדנרס – יקסבוקיי'צ
תרומזתו רונכל וצרקסו סלאו
19/1/2019
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
למרכ תייעיבר םע "תשקל רבעמ"
' 2סמ טרצנוק
ןבואר ןולא םע "ןרקה יאלפ"
(ןרק)
,ןרק תיישימח – טרצומ
. 407ק
"םיעגר' – "גנרט קראמ
ןרק תיישימחל
ילכ תייעיבר – טרצומ
"דייצה. 458 "ק ,תשק
24/1/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 4 סמ טרצנוק
תולודגה
2019 הדאיטרבוש
רונכ – ןמרוז רמתיא
– רלטרוג לאינד
רתנספ
– הילגנא ילטנה הנא
היגלב הבאס קרמ ןרפוסוצמ
הלויו -
סברטנוק – קירסמ םענ
ךמשה גד תיישימח
26/1/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תבש גנוע טרצנוק
(הירטסואSIMPLY ) תייעיבר
"הדנומזור" תייעיבר – טרבוש
טרבושו ןדייה תאמ תוריצי ןכו
2/2/2019
תבש
13:00 העשב
היסנכ
.םילשורי קוראבה תרומזת טרצנוק
םינלוס
רמש דוד :חצנמ
,ידלאוויו תאמ םיטקיפינגמ
לבלחפו הייטנפרש
9/2/2019
ש"צומ
20:30 העשב
וידוטסה ןורטאית
הלויו – גוצרה הנרימ
הבמג הד
ולבמ'צ – ןיקנימ הנירמ
–הינמרגGio Sthel )
הבמג הד הלויו (
הרופיס " -רובשה ילכה לש ובוש"
הקסרתהש הלויווה לש
9/2/2019
תבש
13:00 העשב
היסנכ
תיגרותיל הגיגח " –הטליבוי"
לביטספ תרגסמב) הדקוראבה לבמסנא
2019( ןנוטסומ
הינוטסאמ םירענה תלהקמ
רשקה ,םואד הט – לסרפ
ידרוגה
סיווארב הסימ – טרצומ
סונימוד יסינ – ידלאוויו
16/2/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תבש גנוע טרצנוק
– ץייווש Chiara Enderle
ול'צ
רונכ -הירטסוא Lidia Baich
רתנספ – ןמטכר ןליא
תוטיווסמ םיעטק – ךאב
ול'צלו רונכל
,ורגלאו וי'גאדא – ןמוש
70 פוא
ורכזל םיעטק – 3 ןמטכר
ןייטשנרב דרנואל לש
23/2/2019
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
רבעמ" התינכתב למרכ תייעיבר
3 סמ "תשקל
הפב הייעיבר – ןדייה
5 סמ 20, פוא ,רונימ
הייעיבר – ומייח ןתיא
םיקרפ ינשב
פוא הייעיבר – ןבוהטב
הלודגה הגופה םע 130
28/2/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 5 סמ טרצנוק
תולודגה
"היישיש ,היישימח ,הייעיבר"
ילכ תיישימח – טרצומ
516 ק ,רונימ לוסב תשק
הייעיבר – ץיבוקטסוש
108 פוא 7, סמ
1 סמ היישיש – סמהרב
18 פוא
2/3/2019
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
חוצינב ביבא-לת ינלוס לבמסנא
(הירטסוא) לצה טסנרא
"הנשה תונוע"
-ןייטשניבור יבוק :םינלוס
– ןבואר יקי רוניכ
הנילודנמ
הנשה תונוע – ידלאוויו
(הנילודנמו רונכל)
רונכל ןוגינ – ךולב
"םש לעב" ךותמ תרומזתו
הנילודנמל וטר'צנוק – ןמרוד
16/3/2019
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
הצינ םע ' 3סמ "םסק ילילצ"
לואש
ןאירוט'צח – תוברחה לוחמ
טלב יעטקו שגרמ ינועבצ עפומ
16/3/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב ' 6סמ טרצנוק
תולודגה
:הילטיא יבכוכ םע ביבא תייעיבר
Daniela Cammarano –
רונכ
Alessando del-Jaban –
רתנספ
,רונכל וטר'צנוק – ןוסוש
21פוא ,םירתימ תייעיברו רתנספ
.
םירתימ תייעיבר – ןבוהטב
.פוא ,רו'זמ לומב יסב
23/3/2019
יעיבר םוי
20:00 העשב
טרופפר םלוא
:חוצינב "סנסנרה ילוגנרת"
ןושרק רהזי
!המיהדמ םילגרדמ תייווח
הרפוא– " ךילרא ינד :יומיב
"הרמאק
– לטיבא הלעי :םינלוס
ןרפוס – רונג לט ,ןרפוס
,ידרווטנומ תאמ םילגרדמ יעטק :הלהקמ
דנלואד ,וסאל יד ודנלרוא
27/3/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
רתנספו רונכל לטיסר
Daniela Cammarano –
רונכ
Alessando del-Jaban –
רתנספ
תויצאירוו – ךאב .ס.י
גרבדלוג
רונכל היזטנפ – טרבוש
, D.934רתנספו
30/3/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 7 סמ טרצנוק
תולודגה
הטבזילא םע הינמרג רלגופ תייעיבר
רתנספ - היסור הנימולב
Vogler string quartet with
Elizaveta Blumina piano
,םירתימ תייעיבר – ןדייה
3 סמ 74, פוא
םירתימ תייעיבר – ףוהלוש
1 סמ
6/4/2019
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
,למרכ תייעיבר "תשקל רבעמ"
' 4סמ טרצנוק
"סמ הייעיבר – ק'צאנאי
"םיימיטניא םיבתכמ' 2
5,סמ הייעיבר – קא'זובד
. 9פוא ,רונימ הפ '
11/4/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תיישילש – תבש גנוע טרצנוק
הגונ
– (הילגנא) לוק יגמ
,לילח – רמש תידע ,רתנספ<
ול'צ – יבקעי-רסמ תירוא
.דועו יסיבד ,ןדייה תאמ תוריצי
13/4/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תיישילש םע תבש גנוע טרצנוק
ןצנרול
טרבוש תינכת
100פוא ' 2,סמ רתנספ תיישילש
.
רתנספו רונכל הניטנוס
הנוי'גפרא תטנוס
ילקיסומ טנמומ
4/5/2019
20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלואב
םיריעצ םינגנ לש ירמאק טרצנוק
םילשורי (םיננאש תונכשמ)
11/5/2019
תבש
13:00 העשב
היסנכ
םע המשנ יריש " -יתורח תא"
"ילארשיה ילוקה לבמסנאה" תלהקמ
:יוויל ,רזוע ןב לבוי :חצנמ
םילשורי קוראבה תרומזת
יקטסומ 'גרו'ג יריש ,לפסוג יריש
קנלופ לש הייפהפי הריציו
11/5/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב ' 8סמ ט'צנוק
תולודגה
(הינמרג) ןמוש תייעיבר
Schumann string quartet (Germany)
1סמ הייעיבר – ןוסלדנמ
12פוא ,רו'זמ לומב ימב '
.
"סמ הייעיבר – ק'צאנאי
"םיימיטניא םיבתכמ' 2
1,סמ הייעיבר – סמהרב
רונימ ודב . 51/1פוא '
18/5/2019
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
",לואש הצינ םע םסק ילילצ"
4 תינכת
"וירב לבנרקה"
וירב לבנרקהמ םידוקירו םיריש
הקירמא םורדבו
18/5/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
לטיסר – תבש גנוע טרצנוק
רונכל
–היגברונ) ןאילא-סמלה םירמ
רונכ (
רתנספ – ןונמס לט
רונכל הטנוס – גירג
' 1סמ
המאופ – ןוסוש
רונכל הטנוס – הרופ
25/5/2019
תבש
13:00 העשב
היסנכ
הדקוראבה לבמסנא
"ךאב הנלדגמ הנא"
– לטיבא הלעי :םינלוס
– ןוויס תימולש ,ןרפוס
רונכ
וטר'צנוק – ךאב .ס.י
' 4סמ יגרובנדנרב
לילח ,ןרפוסל ' 82סמ הטטנק
םירתימו
רו'זמ ימב רונכל וטר'צנוק
"הגופה תונמא" ךותמ םיעטק רחבמ
"הנלדגמ הנאל תרבחמה"ו
25/5/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב ' 9סמ טרצנוק
תולודגה
–היסורBoris Brovtsyn )
רונכ (
–ב"הראKristin Lee )
רונכ (
ול'צ – ירצ ללה
הלויו – ןמרטוו ילוש

רונכל וטר'צנוק – סמהרב
בכרהל ןמטכר יכדרמ י"ע דוביע)
(ירמאק
1/6/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תבש גנוע טרצנוק
רתנספ – יחרפ ינוי
רונכ – יקסבוקיפ הינז ולצ – דרא לייגיבא
סמ היישילש – סמהרב
2
רתנספ תיישילש – ןוסלדנמ
66 פוא 2, סמ
"ינעוצה" תיישילש – ןדייה
8/6/2019
ש"צומ
20:00 העש
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 10 סמ טרצנוק
תולודגה
רתנספ – ןייטשדלוג ןולא
טנירלק – הקלז ןור
רונכ – בוקירבג ןוימס
ירטסבליס הלאונמע
ולצ –
רתנספל תוטנוס – 3 יטלרקס
,טנירלקל היישילש – ןבוהטב
11 פוא ,רתנספו ולצ
15/6/2019
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
הצינ םע 5 סמ "םסק ילילצ"
לואש
אלפה דלי – טרצומ
22/6/2019
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
קרב חוצינב ביבא-לת ינלוס
לט
"ןוויסו ליג םע סמהרב"
ןוויסו גרוברג ליג :םינלוס
םינרתנספ דמצ – רבליס
רתנספל תוריצי – סמהרב
םיידי עבראב
,םירתימ תיישימח – סמהרב
תרומזתל דוביעב 111 פוא
22/6/2019
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
למרכ תייעיבר םע "תשקל רבעמ"
פוא הייעיבר – ןדייה
3 סמ 50
םירתימ תייעיבר – טרבוש
"הדנומזור" רונימ הלב
27/7/2019