רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
הסימהו הלפורוד לש םאיווקרה
קנלופ לש

12:00 העשב תבש
ןהוג טנס תייסנכ<
ילארשיה ילוקה לבמסנאה
רריזבייל ביבר - בגוע ןגנ
רזוע - ןב לבוי :חצנמ
1/6/2024
תשק ילכ תייעיבר : -ןדייה
"החירזה"

הפב תשק ילכ תייעיבר :לוואר
רו'גמ

,תשק ילכ תייעיבר :ןידורוב
22 פוא11:00 העשב תבש
ןיטוקיט ןואיזומב<
תבש גנוע
םינושארה תייעיבר
8/6/2024
ףוהלוש ,ןמושמ תאמ תוריצי
קאזובדו

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
סמ תולודגה תויעיברה תרדס
8
ןמפוה יגנב םע לאירא תייעיבר
15/6/2024
ןידרובו ןטירב ,ןמוש תאמ תוריצי

20:00 העשב ש"צומ
ןיטוקיט םלוא
5 סמ טרצנוק למרכ תייעיבר
תויומס תויומד
גרבנירג לאוי 'פורפ תייחנהב
20/6/2024
20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
טרצנוק ביבא לת ינלוס לבמסנא
4 סמ
יטנמורה רוניכה
לט קרב - חצנמ
ןייפ ןוטרב לצייר - תינלוס
רוניכ ( -ב"הרא)
22/6/2024
לטוב עפומה

לטוב עפומה
עפומה םסק ילילצ - לואש הצינ
לטוב
6/7/2024