רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
קרב חוצינב ביבא-לת ינלוס
לט
ןוויסו גרוברג ליג :םינלוס
םינרתנספ דמצ – רבליס
רתנספל תוריצי – סמהרב
םיידי עבראב
,םירתימ תיישימח – סמהרב
תרומזתל דוביעב 111 פוא
םיידי עבראב רתנספל וטרצנוק
תייעיבר דוביע
רונימ לוסב רתנספה
22/6/2019
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
הצינ םע 5 סמ "םסק ילילצ"
לואש
אלפה דלי – טרצומ
22/6/2019
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
למרכ תייעיבר םע "תשקל רבעמ"
פוא הייעיבר – ןדייה
3 סמ 50
םירתימ תייעיבר – טרבוש
"הדנומזור" רונימ הלב
27/6/2019
11:00 העשב תבש
ןיטוקיטב
תבש גנוע טרצנוק
תייעיבר-ינינקסוט תייעיבר
תינומרהליפה לש רטכיר
רונכ–יקסבוקיפ הינז
הלויו–שוטר ירטימד
סקילפ רונכ–זועמ ףסא
ולצ–יקסבורימנ
ןבוהטב ,ומאר תאמ תויעיבר
יקסבוקייצו
6/7/2019
העשב יעיבר םוי
רגירג םלואב 20:00<
תינומרהליפה תרומזתה טרצנוק
הריעצה
ינש בהל - רתנספב ןלוסו חצנמ
טלאבה ךותמ םיעטק - בייפוקורפ
הילויו ואימור
וטרצנוקה ךותמ ןושאר קרפ - ךאב
.רונימ הרב רתנספל
1 סמ הינופמיס - סמהרב
17/7/2019