רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
.ןמוש טרבורו הרלק ,ןוסלדנמ

ונרוטונ : טרבוש לש תוילכ תוריצי
,רתנספ תיישילשל

רתנספו רוניכל 850, ד ודנור
.הטנוס קרפ ןכו20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
3 סמ תולודג תויעיבר
2022 הדאיטרבוש
הירטסוא ) ןסנהוי לאינד : םירמז
רונט ( -
איג ,ןרפוסוצמ -טיברש רגה
ןוטירב - ץלפ
,רתנספ - רלטרוג לאינד : םינגנ
הניטסירק ,רונכ - סאיתתמ יסא
ול'צ - רפוק-וקייר
29/1/2022
ק תשק ילכ תיישימח - טרצומ
רונימ וד 406

תשק ילכ תישימח - ןוסלדנמ
רו'זמ לומב יס 87 פוא 2 סמ<

סמ תשק ילכ תישימח - סמהרב
רו'זמ לוס .111פוא2 ,

העשב 5.2.22 ש"צומ
טרופפר םלוא 20:00
4 סמ תולודג תויעיבר
( הינמרג ) רנגאה הנאיויו
רונכ
רונכ - ץרה לבוי
הלויו ( ב"הרא ) ןאישקשק םיק
הלויו (הינמרג ) הלטומ סירטאיב
ול'צ ( - הדנק ) ןמפוה יראג
5/2/2022
,ידלאויו לש םסרופמה ץבוקה
3 סמ רוניכל וטר'צנוקה

םיינאיצנו םיניחלמ תוריצי
דועו ינירמ ,ינוניבלא :

12:00 העשב תבש
ןיע תילותק היסנכ
23 רוד
תימלשוריה קוראבה תרומזת
הארשהה " וקינומרא ורטסא'ל
"תינומרהה
ינצרבד יתק תינלוסו תחצנמ
12/2/2022
"רתסא" הירוטרואה - לדנה .פ.ג

20:00 העשב תבש
טרופפר םלוא
הדקוראב
(הינוטסא) הלהקמ
ןנוטסומ סרדנא : חצנמ
19/2/2022
ינש) םירתימ תיעיבר - יקסנרא
(ול'צ

פוא תינרלק תישילש - סמהרב
רונימ הל 114

םיידוקיר םידולרפ - 5 יקסבלסוטול

רתנספ תייעיבר - ןמוש

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
5 סמ תולודג תויעיבר
רונכ - חוליש יעור
הלויו - ינויצ ןב איג
ול'צ - רסלפ יבצ
ול'צ - יקסנישוט לאירא
תינרלק - יולה ןח
רתנספ - יקסלופמי ירימ
26/2/2022
סמ 50 פוא היעיבר - ןדייה
"םולחה" רו'זמ הפ 5

לוס 10 פוא היעיבר - יסיבד
רונימ

פוא םירתימ תיעיבר - ןבוהטב
127

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
6 סמ תולודג תויעיבר
( הילגנא ) תירודה היעיברה
5/3/2022
תורונכ ינשל וטר'צנוק - ידלאויו

וזוי'צירפק ודנורו אובמ - סנס ןס
תרומזתו רונכל

סמ רונכל וטר'צנוק - ינינגפ
1

20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
ל'צייר םע ינינגפ-ביבא-לת ינלוס
ןייפ-ןוטרב
לט קרב - חצנמ
ןייפ-ןוטרב ל'צייר -תינלוס
רונכ ( -ב"הרא )
12/3/2022
20:00 העשב ש"צומ
טרופפר
ילארשי ילוק לבמסנא
םינגנ ,םירמז

רטכר ינוי
רטכר ינוי יריש
19/3/2022
"ןויספ סואיתמ"

העשב יעיבר םוי
טרופפר םלוא 20:00<
- תימלשוריה קוראבה תרומזת
ךאב לביטספ
ןקואק דלווסיגיז : חצנמ
23/3/2022
סמ 64 פוא היעיבר - ןדייה
"ינורפעה5 "

4 סמ היעיבר - רתס

סמ רתנספ תישימח - קאזובד
81 פוא 2

העשב ישימח םוי
ןיטוקיטב 20:00
בלה רתסב - למרכ תייעיבר
(רתנספ ) ןונמס לט
24/3/2022
רונימ ודב הייעיבר קרפ טרבוש
"ץזטטרווק"

רוזמ ודב הייעיבר -טרצומ
"םיטננוסיד465 " ק

"תיאקירמאה96 " פוא הייעיבר - קאזובד

11:00 העשב תבש
ןיטוקיט םלואב
םינושאר תייעיבר-תבש גנוע טרצנוק
2/4/2022
 תויתפרצ תוילאקוו  תוריצי

יסיבדו קנלופ

העשב ילארשי ילוק לבמסנא
תילותק הייסנכ 12:00
23 רוד ןיע
ףרוחמ" ילארשי ילוק לבמסנא
"ץיקל
 רזוע ןב לבוי : חצנמ
30/4/2022
1083 ב"יר הטטנק - ךאב .ס.י

"סונימוד יסינ- " ידלאויו

12:00 העשב תבש
ןהו'ג טניס תייסנכ
ידאו 30 ירוח
תימלשוריה קוראבה תרומזת
- הקרוקס הלאינד : תוינלוס
ןרפוס
-הירטסוא) רגניציוא טוגרמ
ןרפוסוצמ (
רמש דוד -חצנמ
7/5/2022
פוא םירתימ תיעיבר - ןבוהטב
רו'זמ הל 18/5

תטנוס1 " סמ היעיבר - ק'צאנאי
"רציורק

"תיאקירמאה96 " פוא היעיבר - קאזובד

העשב יעיבר םוי
טרופפר םלוא 20:00<
7 סמ תולודג תויעיבר
(ב"הרא-האירוק) סובונ תיעיבר
11/5/2022
םירתנספ ינשל וטרצנוק - טרצומ
רו'זמ לומב ימב

השדח - יקסנאילוו לרק

סמ רתנספל וטרצנוק - טרצומ
19

20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
םירתנספ תגיגח- ביבא-לת ינלוס
ןביל וא'ת ,ןייטשדלוג ןולא
םירתנספ ( -הינמרג)
לט קרב- חצנמ
14/5/2022
ולוס רתנספל הריצי

פוא תשק ילכ תיעיבר - סמהרב
1 סמ 51

רתנספ תיישימח - ץיבוקטסוש

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
8 סמ תולודג תויעיבר
(ב"הרא) טנרמא תייעיבר
(רתנספ) יקחצי הרפע םע
28/5/2022
"הריבגה תתרשמה- " יזלוגרפ

תוכרעמ יתשב תימוק הרפוא

העשב ישימח םוי
ןיטוקיטב 20:00
למרכ תייעיבר
ןושרק רהזי - ולבמ'צו היחנה


2/6/2022
םירתימ תיעיברל דולרפ - ךולב

4 סמ היעיבר - קוטרב

פוא םירתימ תיעיבר - קאזובד
106

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
9 סמ תולודג תויעיבר
VISION ( - ) ןזיוו תיעיבר
( הינמרג )
11/6/2022
חצרה) ןיק הרפואה - יטלרקס.א
יל תיריש יומיבב (ןושארה
.סייו

טרופפר םלוא ש"צומ
20:00 העש
םע תימלשוריה קוראבה תרומזת
תילארשיה הרפואה ירמז
רמש דוד :חצנמ
18/6/2022
רוקמב) הרצוצחל וטרצנוק - טרצומ
(רעי ןרקל :

,הרצוצחל םיליהת - רנרב ירוי
תרומזתו רתנספ

דוביע םירתימל הירא - ךאב
םירתימו הרצוצחל

הרצוצתל וטקטס הרוה - וקיניד
םירתימו

םירתימל הדנרס - יקסבוקיי'צ

20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
ביבא- לת ינלוס לבמסנא
תיזואוטריוה הרצוצחה
(היסור) בוקאירקנ ייגרס : ןלוס
(האירוק) קב ןי'ג : חצנמ
25/6/2022
127 פוא היעיבר - ןכוהטב

703 ד היעיבר קרפ - טרבוש

העשב ישימח םוי
ןיטוקיטב 20:00
הקיטנמורה ףס לע -למרכ תייעיבר
30/6/2022
11:30 העשב תבש
     טרופפר םלואב<
   ילארשי ילוק לבמסנא
ינסיד טלוו יטרס ךותמ םיריש
                                   החפשמה לכל
 םיה תב ,היגלש
2/7/2022