רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
11:30 העשב ,תבש
טרופפר םלואב
לואש הצינ םע םסק ילילצ
ידלאוויו תאמ "תונועה עברא"
,ידלאוויו בתכש לודגה טיהלה
בתכש םיסקמה טסקטה תא םיוולמ
.ומצעב ידלאוויו
םינדקרו םינלוס ,םינגנ תופתתשהב

24/6/2017
20:00 העשב ,ש"צומ
טרופפר םלואב
תויעיברה תרדסב 10 סמ טרצנוק
תולודגה
(האירוק םורד) סובונ תייעיבר
Novus String Quartet (South
Korea)
הייעיבר קרפ – טרבוש
יסב הייעיבר – טרצומ
. 458ק ,רו'זמ לומב
131פוא הייעיבר – ןבוהטב
.
24/6/2017
12:00 העשב ,תבש
תילותקה היסנכב
תרומזת ינגנו ילוקה לבמסנאה
ןויצל ןושאר
דא'ג סמיי'ג : חצנמ
ןייטשנורא תנע , ןולא ןצינ :םינלוס
.ךייר דדוע , ירורד ןתיא ,
םאיווקר – טרצומ
VERUM CORPUS טטומ - טרצומ
AVE
"רוא למעל ןתי המל- "סמהרב

1/7/2017
11:00 העשב ,תבש
ןיטוקיט ןואיזומב
םלש ריע תיישילש
ודב היישילש – טרצומ
548 ק ,רוזמ
היישילש – בונינמחר
רונימ לוסב תיגלא
פוא ,היישילש – טרבוש
רוזמ לומב ימב 100

8/7/2017